Google

ชาฮกเกี้ยนชาดัด

ชาฮกเกี้ยนชาดัดเป็นไม้พุ่มต้นขนาดกลาง สูง 2 เมตร ความกว้างของทรงพุ่ม 1.5 เมตร รูปร่างทรงพุ่มเป็นรูปไข่ ลำต้นชาฮกเกี้ยนชาดัดอยู่เหนือดินตั้งตรงได้  ชาฮกเกี้ยนชาดัดผิวของลำต้นแตกเป็นสะเก็ด ต้นอ่อนมีสีน้ำตาลปนเทา ต้นแก่สีน้ำตาล ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบตรงกันข้าม รูปร่างของใบมีหลาย ก้านใบยาว 0.2 – 0.6 เซนติเมตร สีของใบ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน ใบแก่มีสีเขียวแก่ ขนาดของใบ กว้างประมาณ 2- 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ลักษณะของช่อดอกชาฮกเกี้ยนชาดัด ออกเป็นกระจุก ออกอยู่ตามปลายซอกใบ ดอกย่อยมี 2-5 ดอกมีสีขาว กลีบเลี้ยงติดกันปลายแยก 5 กลีบ สีขาวชาฮกเกี้ยนชาดัด กลีบดอกติดกันเป็นหลอดรูปกรวย ปลายกลีบดอกแยก 5 กลีบ สีขาว เกสรเพศผู้จำนวน 4 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย จำนวน 1 อัน สีขาว รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ผลกลมสีส้มแดง เมล็ดมี 1 เมล็ด ต่อ ผล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *